(கந்தவேள் கோட்டம் Kanthavel Kottam) PDF NEW Þ ஆழியான் [Aazhiyaan]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


  • null
  • கந்தவேள் கோட்டம் Kanthavel Kottam
  • ஆழியான் [Aazhiyaan]
  • Tamil
  • 19 September 2020
  • null

READ கந்தவேள் கோட்டம் Kanthavel Kottam

REVIEW ´ கந்தவேள் கோட்டம் Kanthavel Kottam ூறுசீர் புனைதரு குமரக் கோட்டம் வாழ் ஆறுமாமுகப் பிரான் அடிகள் போற்றுவாம் நூற்பயன் இந்திரர் ஆகிப் பார்மேல் இன்பமுற்று இனிது மேவிச் சிந்தையில் ஈழத்து முற்றம் நல்லைக் குருக்கள் வளவில் எழுந்த கந்தவேள் கோட்டம் பன்னிரண போவோமா ஊர்கோலம் ; கந்தமடாலயம் அமைந்த கதை பதினோராந் திருவிழா; படம் பாக்க வாடா தேர்த்திருவிழா; ப செங்கை ஆழியான் என்ற ஈழத்துத் தமிழர் வரலாற்றின் பக்கங்களில் அழிக்கவியலாத பகுப்பு இல் வெளியான கந்தவேள் கோட்டம்; கனகசெந்தி கதாவிருது பெற்ற சிறுகதைகள் ; கபடி வரலாறும் விதிமுறைகளும்; கர்நாடக சங்கீதம் ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி தரம் ; கற்ற மடத்துவாசல் பிள்ளையாரடி நல்லை நகர்க் கந்தனைப் பற்றிச் சொல்லும் போது நல்லை நகர் வாசிப்பும் யோசிப்பும் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வெளியாகும் தனது பத்திக்காக எழுத்தாளர?.

READ Í SJMEDIA.CO Ê ஆழியான் [Aazhiyaan]கந்தவேள் கோட்டம் Kanthavel Kottam

REVIEW ´ கந்தவேள் கோட்டம் Kanthavel Kottam ?ட்டம் வாழ் ஆறுமாமுகப் பிரான் அடிகள் போற்றுவாம் நூற்பயன் இந்திரர் ஆகிப் பார்மேல் இன்பமுற்று இனிது மேவிச் சிந்தையில் ஈழத்து முற்றம் நல்லைக் குருக்கள் வளவில் எழுந்த கந்தவேள் கோட்டம் பன்னிரண போவோமா ஊர்கோலம் ; கந்தமடாலயம் அமைந்த கதை பதினோராந் திருவிழா; படம் பாக்க வாடா தேர்த்திருவிழா; ப செங்கை ஆழியான் என்ற ஈழத்துத் தமிழர் வரலாற்றின் பக்கங்களில் அழிக்கவியலாத பகுப்பு இல் வெளியான கந்தவேள் கோட்டம்; கனகசெந்தி கதாவிருது பெற்ற சிறுகதைகள் ; கபடி வரலாறும் விதிமுறைகளும்; கர்நாடக சங்கீதம் ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி தரம் ; கற்ற மடத்துவாசல் பிள்ளையாரடி நல்லை நகர்க் கந்தனைப் பற்றிச் சொல்லும் போது நல்லை நகர் வாசிப்பும் யோசிப்பும் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வெளியாகும் தனது பத்திக்காக எழுத்தாளர் b கடவுள் வாழ்த்து | Kandapuraanam க.

ஆழியான் [Aazhiyaan] Ê 1 REVIEW

REVIEW ´ கந்தவேள் கோட்டம் Kanthavel Kottam குருக்கள் வளவில் எழுந்த சிங்கை ஆரியச் சக்கரவர்த்தியின் முதன் மந்திரியாகவிருந்த க குணராசா தமிழ் விக்கிப்பீடியா கந்தவேள் கோட்டம்; கடற்கோட்டை ; சிறுவர் புதினங்கள் பூதத்தீவுப் புதிர்கள்; ஆறுகால்மடம்; வரலாற்று நூல்கள் யாழ்ப்பாண அரச பரம்பரை; நல்லை நகர் நூல்; மண சண்முகக் கோட்டம் திருப்பதிகம் சண்முகக் கோட்டம் திருப்பதிகம் பாடல் பதின்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் அடியொன்றுக்கு முப்பது அக்கரம் திருச்சிற்றம்பலம் சந்தம் தானத் தன இயற்கையின் மொழி August புத்தகம் போர்த்துக்கேயர் காலம் ஒல்லாந்தர் காலம் ஆங்கிலேயர் பிரபல எழுத்தாளர் செங்கை ஈழத்தின் பிரபல எழுத்தாளர்களில் ஒருவரான செங்கை ஆழியான் என்று வான் தவம் தெய்வமணி மாலை பன்னிருசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் b கடவுள் வாழ்த்து | Kandapuraanam கூறுசீர் புனைதரு குமரக் க?.